Franc Močnik

(Cerkno, 1. oktobra 1814 – Graz, 30. novembra 1892)

Matematik. Pisec učbenikov matematike in metodik pouka matematike za osnovne in srednje šole.

Bogoslovje v Gorici je končal 1836, potem je poučeval na goriški normalki in študiral na filozofski fakulteti univerze v Grazu. Promoviral je 1840. S profesuro na tehniški akademiji v Lvovu je začel 1846, na univerzi v Olomoucu 1849. Od 1869 do 1871 je bil deželni šolski nadzornik za Štajersko, prej že 18 let v drugih šolskih uradniških službah. Prizadeval si je za boljše izobraževanje učiteljev. Za Kranjsko in Štajersko je dosegel večje število ur pouka v slovenščini. 1871 je po odlikovanju z redom železne krone 3. stopnje dobil viteški naslov.

Močnik se je najbolj uveljavil kot pisec učbenikov matematike za osnovno in srednjo šolo ter metodik poučevanja matematike. Pisal je v nemščini. Prva knjiga metodike je izšla 1846 v Ljubljani: Poučevanje štirih računskih operacij, iz katerih so se razvili postopki in bistvene lastnosti številskega sistema. Sestavil je večje število računic za ljudske šole. V nižjih razredih je zahteval računanje na pamet (»iz glave«). Metodične knjige imajo naslove kot Metodika pisnega računanja v primerni povezavi z računanjem na pamet, napisana za učitelje 3. in 4.razreda. 1850 je na Dunaju izšlo več učbenikov aritmetike, algebre in geometrije za nižje in višje razrede gimnazij in realk z naslovi Učbenik aritmetike, Učbenik algebre, Učbenik geometrije. Dodal je še nekaj priročnikov in logaritemskih tabel. Napisal je več kot 70 različnih šolskih knjig, veliko so jih za njim predelali drugi avtorji. 25 njegovih šolskih knjig je bilo prevedenih v slovenščino, prevajano je bilo v vsega 12 jezikov. Vseh izdaj je okrog 1200, od tega 730 izvirnih izdaj v nemščini in 150 v slovenščini, ostalo v drugih jezikih.

Ponos na domovino prepoznamo v pisavi njegovega priimka. Tudi učbeniki v nemščini so imeli »Močnik« dosledno pisan s »č« in nikakor ne s »c« ali morda »tsch«.

(Vir: Enciklopedija Slovenije, 7. zvezek, Ljubljana 1993, str. 194, Močnik, Franc, avtorja M. Hladnik, T. Hojan)Opis:Matematik. Pisec učbenikov matematike in metodik pouka matematike za osnovne in srednje šole.
Ključne besedeMatematik, Pisec učbenikov matematike, metodik pouka matematike za osnovne in srednje šole.